Toskánský Palác

čp.182-IV, Praha1, Hradčanské náměstí 5, Ministerstvo zahraničí ČR  

Celková rekonstrukce fasády, sousoší, hlavní portály, mříže vrata, štuky.

 

EXTERIÉR

hlavní údaje restaurátorské práce exteriéru: restaurátorské práce interiéru:
 • Investor: MZV ČR
 • Projektant stavby a interiérů Architektonický ateliér P. Kupky
 • Průzkumy a restaurátorské práce TRADICE s.r.o.
 • Zodpovědní restaurátoři         Zuzana Poláková akad.mal., Martin Pavala akad. mal.
 • Průzkumy a projektová příprava 1994 –1995
 • Realizace rekonstrukce1996-98
 • Obestavěný prostor 41 417 m3
 • Celk. náklady stavby 225 mil. Kč
 • Realizace fasád podle výsledků restaurátorského průzkumu
 • Prosklení  u dvojice altánů, vystupujících nad hlavním průčelí  včetně restaurování původního kování
 • Sochařská výzdoba sousoší      sv. Michaela na nároží paláce, připisována O. Mostovi
 • Hlavní vrata s mříží a kováním - restaurování a rekonstrukce
 • Plátová vrata bočního průjezdu
 • Nástěnné a nástropní malby sálů
 • Nástěnné fragmenty výzdoby hlavního sálu
 • Nástěnné malby a štuky palácové kaple
 • Původní palácová černá kuchyně
 • Kamenné portály vnitřních dveří
 • Monogram stavebníka paláce Michaela Oswalda Thuna
 • Fragmenty štukové výzdoby
 • Malované a nepolychromované záklopové stropy
 • Vnitřní omítkové vrstvy včetně barevnosti
 • Původní dveře s kořenovými výplněmi, doplněné malovanými lištami a původním kováním

INTERIÉR

 

„Na úspěchu má nezastupitelný podíl i skupina restaurátorů. Odvedli skvělou práci jak ve fázi nesmírně pečlivých průzkumů a odkrývání původní bohaté výzdoby, tak i v procesu jejího konzervování, nenásilných retuší, doplňování a scelování. Zasutým hodnotám se tak vrátil jejich původní smysl a funkce. Na průčelí stavby se uskutečnila technologicky i výtvarně vzorná rekonstrukce původní barevnosti a velmi specifické úpravy štukových povrchů… Jsem přesvědčen, že tato rekonstrukce bude vždy právem přiřazována k tomu nejlepšímu, co u nás bylo v 90.letech v oblasti památkové péče, architektury i výtvarných umění vytvořeno.“

Doc. PhDr. Josef Štulc

 


"Konečná barevnost fasády je výsledkem práce svrchovaných odborníků sdružených pod vedením hlavního subdodavatele restaurátorských prací – Tradice, s.r.o. Mimořádnost tohoto činu vyvstane teprve na pozadí naší dosavadní zkušenosti.
Od poloviny 60.let se žádná rekonstrukce objektu neobešla bez obnovy barevných fasád. Bohužel nedůsledná metodika průzkumů, nepochopení základních tektonických principů, nekvalitní materiály a technologická nekázeň způsobily, že naprostá většina těchto zásahů provedených v Čechách a na Moravě zůstala v rovině nekvalitního fasádnictví a pouťového nevkusu.
Ušlechtilou decentnost barevné, přitom uměřené a neagresivní fasády Toskánského paláce je třeba přivítat jako cestu k následování, jako příklad toho, že i vnější fasády objektů je třeba  chápat jako výtvarné dílo, které si zaslouží pozornosti architektů a specializovaných restaurátorů.
Rekonstrukce Toskánského paláce patří nesporně k pozoruhodným ukázkám naší památkové péče 90.let. Její výsledek není dílem šťastné náhody, ale příkladného  propojení všech zúčastněných subjektů, akcentu na kvalitní odbornou přípravu za účasti vynikajících expertů, důrazu na kvalitu provedení i velkorysosti  a pochopení investora."

Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík
 

 

HISTORIE


1685  vykupuje pozemek i stávající stavby na něm hrabě Michael Oswald Thun


Michael Oswald Thun (1631 – 1694) tajný rada, místodržící a přísedící zemského soudu v Čechách, pověřuje prací Jeana Baptistu Matheye ( 1629/1630? – 1696), který je prvním architektem paláce. Realizaci stavby paláce bránily vleklé spory se sousedem hrabětem Martinicem, kterému by nová stavba velkolepé architektury ve stylu římského baroka zastínila pohled na Pražský hrad.


1689 datace na jižním portále


1691 datace na severním portále dokumentují pravděpodobně výstavbu paláce


1694 umírá majitel Michael Oswald Thun jako bezdětný, dědicem  majetku je bratr Maxmilián, palác připadl v dělení  sestře Eleonoře Barboře, provdané Lichtensteinové


1718 pořízen inventář paláce, palác kupuje Anna Marie Františka velkokněžna Medičejská ( 1672 – 1741), manželce posledního toskánského vévody z rodu Medici, rozené vévodkyni  Sasko-Lauenburské


1720 – 1723 osazeny kamenné erby vévodů toskánských na průčelí paláce, místo původních thunovských
Druhým architektem paláce se stává pravděpodobně dvorní stavitel architekt velkokněžny Václav Špaček ( 1689 – 1751)


1741 umírá Anna Marie Františka velkokněžna Toskánská, dědičkou je dcera Marie Anna, provdaná za Ferdinanda Bavorského. Palác není využíván v důsledku konfliktů mezi Habsburky a bavorským kurfiřtem. Později převeden do majetku kurfiřta bavorského Maximiliána Josefa III., který se částečně zchátralý palác snažil v Praze prodat.


1803 přešla toskánská  panství do rodu arciknížete Ferdinanda Habsburského, který se stal zároveň velkovévodou Toskánským.


1847 majetek císaře Ferdinanda Dobrotivého i po abdikaci v roce 1848. V osobním majetku Habsburků je až do roku 1918.